میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
سنتز و شناسایی ساختار کمپلکس شیف باز و بررسی بر همکنش آن با پروتئین شیر(کازئین) یكتاپور مریم1399/07/0512:00 اتاق دفاع ساختمان
مطالعه برهمکنش کمپلکس شیف باز جدیدباکازئین سنتز و شناسایی سررشته داری نوشین1399/07/0509:00 اتاق دفاع ساختمان
سنتز مشتقات پیریمیدینو بنزوتیازول ها توسط نانو کاتالیست های مغناطیسی گرافنی خازنی پور خاطره1399/07/0511:00 اتاق دفاع ساختمان
سنتز پروپارژیل امین ها توسط نانو کاتالیست گرافنی مغناطیسی منجمی فر سودابه1399/07/0510:00 اتاق دفاع ساختمان