میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
برسی متغیر های اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام در توضیح بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاتمی گوربندی محمد1396/11/0111:00 اتاق دفاع ساختمان